Reglement Commissie Nalatenschappen

INLEIDING

Artikel 1

De Eindhovense Filatelisten Vereniging, hierna te noemen E.F.V., kent een commissie  nalatenschappen, die op verzoek adviseert omtrent een filatelistische verzameling die deel uitmaakt van een opengevallen nalatenschap.

SAMENSTELLING COMMISSIE

Artikel 2

De commissie bedoeld in artikel 1 bestaat uit ten minste twee ter zake kundige leden van de E.F.V.. Benoeming van voorzitter en leden van de commissie geschiedt door het bestuur, op de wijze als in artikel 25 en volgende van het huishoudelijk reglement is bepaald. De commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

WERKZAAMHEDEN COMMISSIE

Artikel 3

1.     De commissie verstrekt op verzoek adviezen over de wijze waarop een verzameling, of delen daarvan naar haar inzicht het beste te gelde kan worden gemaakt of anderszins kan worden vervreemd.
2.     De commissie zal desgevraagd haar globale oordeel geven over de  mogelijke waarde van de haar getoonde verzameling. De adviezen van de commissie beperken zich tot verzame­lingen en/of stukken die deel uitmaken van een nalatenschap die niet meer dan drie jaar vóór het verzoek is opengevallen.
3.     De commissie kan zich desgewenst door één of meer deskundigen laten bijstaan. Zij zal dat echter uitsluitend doen in overleg met de verzoe­ker.
4.     Een advies wordt door de commissie bij voorkeur schriftelijk uitge­bracht. De betreffende verzameling is daartoe door ten minste twee leden van de commissie gezien en beoor­deeld.
5.     De adviezen en taxaties van de commissie beperken zich tot objecten, die als filatelistisch kunnen worden aangemerkt, zijn geheel vrij­blijvend en binden noch de commissieleden, noch de E.F.V..
6.     De commissie kan al dan niet onder opgave van redenen weigeren op een verzoek in te gaan.
7.     De voorzitter van de commissie coördineert de werkzaamheden.

VERZOEKEN

Artikel 4

Een verzoek om advies over een nalatenschap dient, bij voorkeur schriftelijk, te worden gedaan bij het bestuur van de E.F.V. Een verzoek om advies kan worden gedaan door:

  1. een lid van de E.F.V.;
  2. een niet lid, zijnde erfgenaam van een overleden lid van de E.F.V.;
  3. overige natuurlijke personen en rechtspersonen.

Artikel 5

In geval van twijfel is de commissie bevoegd te verlangen, dat de verzoeker zijn betrokkenheid bij de nalatenschap op een bevredigende wijze aantoont, dan wel aantoont, dat hij op verzoek van de erven handelt.

VERPLICHTINGEN VAN DE COMMISSIELEDEN

Artikel 6

Het is de leden van de commissie aan wie een of een gedeelte van een nalatenschap is voorgelegd niet toegestaan deze onderhands aan te kopen.

KOSTEN

Artikel 7

  1. De werkzaamheden voor leden van de E.F.V. of hun erfgenamen worden in beginsel pro deo verricht, met uitzondering van gemaakte reiskosten en eventuele kosten van externe deskundi­gen en handling kosten.
  2. Derden die via het bestuur een verzoek hebben gedaan zijn boven de hier boven genoemde kosten een bedrag aan de E.F.V. verschul­digd, nader vast te stellen door het bestuur.
  3. Commissieleden kunnen reiskosten declareren op basis van een door het bestuur vast te stellen bedrag per afgelegde kilometer met de auto, dat het geldende ANWB tarief niet te boven mag gaan, dan wel op basis van openbaar vervoer.
  4. De commissie zal alvorens haar werkzaamheden aan te vangen:

        a.    een raming van de te maken kosten verstrekken;
        b.    een afschrift van dit regle­ment verstrekken;
        c.    in het bezit pogen te zijn van een schriftelijke instemming voor te maken kosten.

 

VERVREEMDING

Artikel 8

  1. De E.F.V. mag de nalatenschap na volledige toestemming van de gerechtigden vervreemden.
  2. Voornoemde vervreemding kan via de commissie veilingdienst van de E.F.V. geschieden, dan wel via derden.

SLOTBEPALING

Artikel 9

Artikel 38 van het huishoudelijk reglement is op dit reglement van toepassing en wel met dien verstande, dat het recht van beroep ook toekomt aan de erfgenamen als in artikel 4 sub b bedoeld.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering dd. 15-4-2002.